U bent hier

Disclaimer & Privacy

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ARMONEA WEBSITE

Het gebruik van deze website of de andere websites van armonea die eraan gekoppeld zijn (hierna de ‘armonea website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de armonea website niet te gebruiken.

Het gebruik van de armonea website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de armonea website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de armonea website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

1. Doel van de armonea website

De armonea website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van de armonea groep. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

2. Gebruik van de armonea website

Door het gebruik van de armonea website verbindt u zich ertoe:

  • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);
  • de veiligheid van de armonea website niet te schenden of in het gedrang te brengen;
  • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;
  • geen inbreuk te maken op de rechten van armonea of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3. Hyperlinks

De armonea website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van de armonea groep. De hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van de sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. armonea beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. armonea kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of verband met de sites of organisatie die deze sites uitbaten.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van armonea, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de armonea website leiden.

4. Intellectuele rechten

armonea is de eigenaar van de inhoud van de armonea website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van armonea.
U mag de armonea website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor uitsluitend persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de armonea website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

U stemt ermee in dat armonea de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de armonea website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

5. Aansprakelijkheid van armonea

 

De armonea website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan armonea geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de armonea website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. armonea kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de armonea website weigeren. armonea kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van de armonea website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot alle verliezen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om de armonea website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot de armonea website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van armonea strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van armonea beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

6. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

U verbindt zich ertoe armonea en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die armonea of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

7. Privacybeleid

armonea eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

(i)         Verzamelde gegevens en hun gebruik

De meeste informatie is op of via de armonea website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In dat geval verzamelt armonea geen persoonlijke gegevens. armonea kan evenwel bepaalde informatie (zoals het IP-adres) registreren voor statistische of administratieve doeleinden of met het oog op het verbeteren van de armonea website, zonder dat deze informatie persoonlijke gegevens onthult of individuele bezoekers identificeert.

In bepaalde gevallen kan u worden verzocht persoonlijke informatie mee te delen. De persoonlijke informatie die u in dat geval verstrekt, wordt door armonea in haar databanken bewaard. Door uw antwoord, geeft u armonea de toelating om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te registreren en te gebruiken. Uw gegevens kunnen dan niet alleen voor het beheer van uw dossier gebruikt worden, maar kunnen ook voor commerciële doeleinden aangewend worden, met inbegrip van direct marketing, onder meer via e-mail, voor alle diensten van armonea. Telkens als u via elektronische communicatie een bericht voor commerciële doeleinden van armonea ontvangt, kan u ervoor kiezen om in de toekomst niet langer dergelijke berichten te ontvangen. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere vennootschappen van de armonea groep.

(ii)        Cookies

De armonea website maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de vaste schijf van uw computer geïnstalleerd worden wanneer u de armonea website bezoekt en die een beter gebruik ervan mogelijk maken (de cookies bewaren bijvoorbeeld uw taalvoorkeur). De cookies laten armonea bovendien toe te onderzoeken hoe de armonea website gebruikt wordt. armonea verzamelt op deze manier statistische, niet aan uw persoon gebonden informatie waarmee het de armonea website en haar diensten kan optimaliseren.

De automatische installatie van ‘cookies’ kan verhinderd worden door de configuratie van uw browser aan te passen. armonea wijst u er echter op dat het weigeren van ‘cookies’ het functioneren van de armonea website kan aantasten.

(iii)       Toegang tot gegevens, verbetering en vragen

Mits bewijs van uw identiteit, kan u uw geregistreerde gegevens op elk ogenblik raadplegen, wijzigen of aanvullen op eenvoudig verzoek via info(at)armonea.be of via tel. 015 74 51 00. U kan al uw vragen omtrent het privacybeleid van armonea richten tot info(at)armonea.be of via tel. 015 74 51 00. 

8. Allerlei

 

armonea kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.
De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

9. Over armonea

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door armonea nv, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40, RPR (Brussel) 0889.421.308, info(at)armonea.be.


De activiteiten van armonea staan onder het toezicht van verscheidene overheidsinstanties:

 

  • Vlaanderen: Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel, T 02 553 35 00, F 02 553 35 84, zorg-en-gezondheid(at)vlaanderen.be
  • Wallonië: Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé,  Département des aînés et de la famille, avenue Gouverneur Bovesse 100, 5100 Namen, T 081 327 211, F 081 327 474
  • Duitstalige gemeenschap : Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

 

 

Datum laatste aanpassing : [ ] 2015